درباره dorrinpethospital

    توضیحات بیشتر

    بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی درین بزرگترین و مجهز ترین مرکز درمانی حیوانات خانگی در شرق تهران در محیطی زیبا و تخصصی شامل بخشها و خدمات مختلف مورد نیاز حیوانات خانگی